Tutkimuksia tehdään lasten, raskaana olevien ja työntekijöiden sähkö- ja magneettikentille altistumisen näkökulmasta


Tilannekatsaus:

Toimitus: Leena Korpinen
 • 1
  Pääkirjoitus
 • 2
  Syntymähetken asuinpaikan etäisyys suurjännitteisistä voimajohdoista – lapsuusiän syöpäriski Britanniassa vuosina 1962–2008
 • 3
  Äidin asuminen pientaajuisten magneettikenttien lähteen lähellä ja sikiön kehitys kohorttitutkimuksessa Isossa-Britanniassa
 • 4
  Asuminen pientaajuisten sähkömagneettisten kenttien läheisyydessä ja syntymäpaino: vääristävien tekijöiden minimointi
 • 5
  Asuinpaikassa altistuminen 50 Hz:n magneettikentille ja keskenmenon riski: kaksivuotinen kohorttitutkimus Kiinassa
 • 6
  Valintaharhojen mahdollinen rooli lapsuusiän leukemian ja asuinpaikassa magneettikentille altistumisen välisessä yhteydessä
 • 7
  Uuden suurjännitteisen voimajohtolinjan aiheuttamat terveysvaikutukset
 • 8
  Muuntajia ja sähköasemia tarkastavien työntekijöiden altistuksella pientaajuisille sähkömagneettikentille ei vaikutusta
 • 9
  Magneettikenttien yhteys leukemiariskiin sähkötyöntekijöillä Isossa-Britanniassa

Vuoden 2014 alku on ollut vilkasta aikaa sähkömagneettisten kenttien osalta. Kansainvälisiä tilaisuuksia on ollut useita. Pariisissa oli uuteen direktiiviin liittyvä seminaari ”The Occupational Health Professionals and the Exposures to Electromagnetic Fields (EMF): What about the Directive 2013/35/EU”, jossa osallistujia oli noin sata. Kansallisella tasolla direktiiviin liittyvä säädösten valmistelu on edelleen työn alla.

Tilaustiedot katsauksen alareunasta

Pääkirjoitus

Nro. 1
Vuoden 2014 alku on ollut vilkasta aikaa sähkömagneettisten kenttien osalta. Kansainvälisiä tilaisuuksia on ollut useita. Pariisissa oli uuteen direktiiviin liittyvä seminaari ”The Occupational Health Professionals and the Exposures to...

Syntymähetken asuinpaikan etäisyys suurjännitteisistä voimajohdoista – lapsuusiän syöpäriski Britanniassa vuosina 1962–2008

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: Päätoimittajan kommentti: Ryhmä laajensi aiempaa tutkimustaan lapsuusiän leukemian ja suurjännitteisten voimajohtojen lähellä asumisen...
Tutkimusryhmä laajensi aiempaa tutkimustaan lapsuusiän leukemian ja suurjännitteisten voimajohtojen lähellä asumisen yhteydestä ottamalla tähän tutkimukseen mukaan uudempia tietoja (aiemmin 1962–95, nyt vuoteen 2008 asti) sekä tapauksia...

Äidin asuminen pientaajuisten magneettikenttien lähteen lähellä ja sikiön kehitys kohorttitutkimuksessa Isossa-Britanniassa

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti mahdollisuutta, että pientaajuisille magneettikentille altistumisella voisi olla yhteys sikiön kehitykseen. He laskivat,...
Aiemmissa tutkimuksissa on löydetty viitteitä siitä, että pientaajuisille magneettikentille altistumisella voisi olla yhteys sikiön kehitykseen. Tässä tutkimuksessa tutkittiin hypoteesia, että asumisella pientaajuisten...

Asuminen pientaajuisten sähkömagneettisten kenttien läheisyydessä ja syntymäpaino: vääristävien tekijöiden minimointi

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Edellisen artikkelin (nro 3) tutkijat käsittelivät aineistoaan uudestaan saadakseen minimoitua vääristäviä tekijöitä. Esim. äidin...
Tämän tutkimuksen lähtökohtana olivat aiemmat löydökset, joiden mukaan suurjännitejohtojen, voimajohtojen, sähkönjakelukeskuksien tai pylväiden aiheuttamille pientaajuisille (50 Hz) sähkömagneettisille kentille altistumisella...

Asuinpaikassa altistuminen 50 Hz:n magneettikentille ja keskenmenon riski: kaksivuotinen kohorttitutkimus Kiinassa

Nro. 5
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti kaksivuotisessa tutkimuksessa 50 Hz:n magneettikentille altistumisen ja keskenmenon riskin välistä yhteyttä kahdessa...
Aiemmissa tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia hypoteesista, voiko altistuminen pientaajuisille magneettikentille lisätä keskenmenon riskiä. Tällä kaksivuotisella prospektiivisella kohorttitutkimuksella selvitettiin 50 Hz:n...

Valintaharhojen mahdollinen rooli lapsuusiän leukemian ja asuinpaikassa magneettikentille altistumisen välisessä yhteydessä

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä käytti aiemmin Pohjois-Kaliforniassa tekemänsä lapsuusiän leukemiatutkimuksen aineistoa selvittääkseen mahdollista...
Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin aiemmin Pohjois-Kaliforniassa tehdyn lapsuusiän leukemiatutkimuksen tietoja tutkittaessa, voisivatko valintaharhat olla selityksenä aiemmissa tapaus-verrokkitutkimuksissa havaitulle yhteydelle asuinpaikan...

Uuden suurjännitteisen voimajohtolinjan aiheuttamat terveysvaikutukset

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä on kehittämässä kenttätutkimusta, johon kuuluu kaksi esikyselyä uuden voimalinjan rakennusvaiheessa ja kaksi jälkikyselyä...
– alankomaalaisen kvasikokeellisen prospektiivisen kenttätutkimuksen rakenne

Muuntajia ja sähköasemia tarkastavien työntekijöiden altistuksella pientaajuisille sähkömagneettikentille ei vaikutusta

Nro. 8
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä tutki neurobehavioraalisten testien avulla työntekijöitä, jotka suorittivat tarkastuskierroksia lähellä sähkömuuntajia ja...
Tutkimusryhmän tavoitteena oli tutkia neurobehavioraalisilla testeillä työperäisen 50 Hz:n pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistumisen vaikutusta työntekijöihin, jotka suorittivat tarkastuskierroksia lähellä sähkömuuntajia...

Magneettikenttien yhteys leukemiariskiin sähkötyöntekijöillä Isossa-Britanniassa

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä ei havainnut yhteyttä sähkötyöntekijöiden magneettikentille altistumisen ja leukemiariskin välillä.
Tämän tutkimukseen tarkoituksena oli selvittää, onko leukemiariskillä yhteys työperäiseen altistumiseen pientaajuisille magneettikentille. Kyseessä oli aiemman työntekijöiden kuolinsyitä käsitelleen kohorttitutkimuksen jatkotutkimus,...

Lataa: [pdf]
Seuraava tilannekatsaus julkaistaan Talvella 2014