Tutkimuksia on tehty sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksista jo kymmeniä vuosia


Tilannekatsaus:

Toimitus: Leena Korpinen
 • 1
  Pääkirjoitus
 • 2
  Altistuminen magneettikentille ja lapsuusiän leukemiariski: 11 699 tapaukseen ja 13 194 verrokkiin perustuva meta-analyysi
 • 3
  Tutkimusharhojen arviointi asuinpaikan magneettikenttien tutkimuksessa Melbournessa Australiassa
 • 4
  Lapsuusiän leukemialla ei yhteyttä pientaajuisiin magneettikenttiin
 • 5
  Lapsuusiän syöpä ja altistuminen voimajohtojen koronapurkausten ioneille: epidemiologinen testi
 • 6
  Päivittäisen verkkotaajuisille magneettikentille altistumisen yhteys määrittelemättömiin fyysisiin oireisiin
 • 7
  Väestön sähköyliherkkyys ja yksilöiden kokemus aiheutuneista oireista ja riskistä
 • 8
  Työperäinen altistuminen pientaajuisille magneettikentille ja aivokasvainriskit INTEROCC-tutkimuksessa
 • 9
  132 kV sähköasemalla pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistuneiden työntekijöiden adrenaliinitaso, DNA-vauriot jne.

Tänä vuonna myös kesän jälkeen on järjestetty erilaisia sähkömagneettisiin kenttiin liittyviä tilaisuuksia. Esimerkiksi 8th International Workshop on Biological effects of electromagnetic fields pidettiin Varnassa Bulgariassa syyskuussa. Marraskuussa (4.11) järjestettiin Brysselissä julkinen kuuleminen sähkömagneettiseen yliherkkyyteen liittyen (Electromagnetic hypersensitivity, Public Hearing, European Economic and Social Committee). Molempien tilaisuuksien aineistoja on saataville järjestäjien www-sivuilta.

Tilaustiedot katsauksen alareunasta

Pääkirjoitus

Nro. 1
Tänä vuonna myös kesän jälkeen on järjestetty erilaisia sähkömagneettisiin kenttiin liittyviä tilaisuuksia. Esimerkiksi 8th International Workshop on Biological effects of electromagnetic fields pidettiin Varnassa Bulgariassa syyskuussa....

Altistuminen magneettikentille ja lapsuusiän leukemiariski: 11 699 tapaukseen ja 13 194 verrokkiin perustuva meta-analyysi

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä teki meta-analyysin aikaisemmin julkaistuista tutkimuksista liittyen lapsuusiän leukemian ja magneettikentille altistumisen väliseen...
Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena arvioida pientaajuisille magneettikentille altistumisen yhteyttä lapsusiän leukemiaan. Tutkijat etsivät meta-analyysiä varten aiheesta kirjallisuutta tietokannoista PubMed, ProQuest, Web of Science (SCI) ja...

Tutkimusharhojen arviointi asuinpaikan magneettikenttien tutkimuksessa Melbournessa Australiassa

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti aikaisemmassa tutkimuksessaan käytettyyn aineiston valintamenetelmään liittyviä tutkimusharhoja. He olivat valinneet...
Tutkittaessa asuinpaikkojen magneettikenttiä on tärkeää arvioida, onko talouksien näytejoukko edustava koko väestön suhteen. Tässä seurantatutkimuksessa haluttiin arvioida mahdollisten tutkimusharhojen vaikutusta aiemmassa tutkimuksessa,...

Lapsuusiän leukemialla ei yhteyttä pientaajuisiin magneettikenttiin

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittaja analysoi aikaisempia tutkimuksia lapsuusiän leukemian ja magneettikenttäaltistuksen välisestä yhteydestä. Hän käytti uutta...
Jo lähes neljäkymmentä vuotta on käyty keskustelua siitä, onko pientaajuisilla magneettikentillä kausaalinen yhteys lapsuusiän leukemiaan. Epidemiologisten tutkimusten tulokset ovat antaneet viitteitä siitä, että tällainen yhteys...

Lapsuusiän syöpä ja altistuminen voimajohtojen koronapurkausten ioneille: epidemiologinen testi

Nro. 5
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä on aikaisemmin havainnut Englannissa ja Walesissa yhteyden lapsuusiän leukemian ja lähellä voimajohtoja sijainneen lapsen...
Tämä tutkimusryhmä oli aiemmassa tutkimuksessaan havainnut Englannissa ja Walesissa yhteyden lapsuusiän leukemian ja lähellä suurjännitteisiä voimajohtoja sijainneen lapsen syntymähetken osoitteen välillä. Yhteyden voimakkuus tosin...

Päivittäisen verkkotaajuisille magneettikentille altistumisen yhteys määrittelemättömiin fyysisiin oireisiin

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä mittasi Amsterdamissa pientaajuisille magneettikentille altistumista henkilökohtaisilla altistusmittareilla ja kartoitti tutkimukseen...
Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena tutkia pientaajuisille tai verkkotaajuisille magneettikentille altistumisen ja määrittelemättömien fyysisten oireiden välistä yhteyttä. Tässä poikittaistutkimuksessa mitattiin Amsterdamista ja sen...

Väestön sähköyliherkkyys ja yksilöiden kokemus aiheutuneista oireista ja riskistä

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä vertasi verkkopaneelin kautta rekrytoitua väestöjoukkoa kansalaisjärjestön kautta rekrytoituihin yksilöihin, jotka olivat...
Tässä tutkimuksessa haluttiin tutkia, mitä eroja sähkömagneettisiin kenttiin liitetyissä terveyskokemuksissa oli sähköyliherkkyydestä ilmoittaneen tai ei- ilmoittaneen valtaväestön ja alan kansalaisjärjestöön liittyneiden...

Työperäinen altistuminen pientaajuisille magneettikentille ja aivokasvainriskit INTEROCC-tutkimuksessa

Nro. 8
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä tutki työperäisesti pientaajuisille magneettikentille altistumisen ja aivokasvainten välistä yhteyttä. Elinikäisen...
Aiemmissa tutkimuksissa on epäilty työperäistä altistumista pientaajuisille magneettikentille aivokasvainten riskitekijäksi, mutta tulokset ovat olleet epäyhteneviä. Muutamissa tutkimuksissa on arvioitu, voisiko eripituisilla...

132 kV sähköasemalla pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistuneiden työntekijöiden adrenaliinitaso, DNA-vauriot jne.

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä havaitsi, että jännitteellisten voimajohtojen lähellä työskennelleet olivat alttiita kenttien aiheuttamalle stressille. He...
Oletettavasti sähkömagneettista säteilyä lähettävien sähköisten ja sähkömagneettisten laitteiden laaja-alainen käyttö on herättänyt yleistä huolta. Aiemmat tutkimustulokset sähkömagneettisten kenttien vaikutuksesta adrenaliinin...

Lataa: [pdf]
Seuraava tilannekatsaus julkaistaan Kesällä 2015