Kotimainen säädös työntekijöiden altistumisesta sähkö-magneettisille kentille tuli voimaan – vaikutukset vähäisiä


Tilannekatsaus:

Toimitus: Leena Korpinen

Työntekijädirektiiviin ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/35/EU terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille” liittyvä valtioneuvoston asetus (388/2016) tuli voimaan 1.7.2016. Aiheesta on julkaistu myös Käytännön opas sähkömagneettisten kenttien aiheuttamien vaarojen hallintaan työpaikoilla.

Tilaustiedot katsauksen alareunasta

Pääkirjoitus

Nro. 1
Työntekijädirektiiviin ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/35/EU terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset...

Voimajohdot ja lapsuusiän syöpä Isossa-Britanniassa – epidemiologisen tutkimuksen uudet analyysit

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat esittelevät uusia analyyseja Isossa-Britanniassa tehdystä epidemiologisesta tapaus-verrokkitutkimuksesta, jolla selvitettiin...
Tässä julkaisussa esiteltiin uusia analyyseja Isossa-Britanniassa tehdystä epidemiologisesta tapaus-verrokkitutkimuksesta, jolla pyrittiin selvittämään voimajohtojen läheisyydessä sijaitsevan syntymäpaikan ja lapsuusiän syöpien välistä...

Pientaajuisille magneettikentille altistuminen ja lapsuusiän leukemia – riskin arviointi ARIMMORA-projektin perusteella

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat kertovat tuloksia Euroopan komission rahoittamasta ARIMMORA-projektista, jonka tarkoituksena oli selvittää sähkömagneettisten...
Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on arvioinut pientaajuiset magneettikentät mahdollisesti karsinogeenisiksi ihmisille, sillä ne on yhdistetty kohonneeseen lapsuusiän leukemiariskiin epidemiologisissa tutkimuksissa. Tässä...

Lapsuusiän leukemia ja voimajohtojen läheisyys – populaatiopohjainen tapaus-verrokkitutkimus Kaliforniasta

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat selvittivät tapaus-verrokkitutkimuksella lapsuusiän leukemian riskiä Kaliforniassa lähellä voimajohtoja asuvassa väestössä...
Joissain tutkimuksissa on todettu lapsuusiän leukemian riskin saattavan olla suurempi asuttaessa lähellä suurjännitteisiä voimajohtoja, vaikka etäisyyttä johdoista olisi sen verran, että magneettikentät ovat merkityksettömän vähäisiä....

Suurtaajuisiin jännitehuippuihin liittyvien epidemiologisten ja altistustutkimusten systemaattinen katsaus

Nro. 5
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat ovat kiinnostuneita yli 50/60 hertsin jännitehuippujen eli ns. likaisen sähkön haitallisista vaikutuksista. He tekivät katsauksen...
Sähkömagneettisille kentille altistumisen terveyshaittoja selvittävissä epidemiologisissa tutkimuksissa on päädytty osin ristiriitaisiinkin tuloksiin. Haittojen mahdolliseksi aiheuttajaksi on esitetty myös suurtaajuisia, yli 50/60 hertsin...

Psykologiset oireet ja terveyteen liittyvä elämänlaatu sähkömagneettisille kentille yliherkillä henkilöillä

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Tutkijoiden tavoitteena oli selvittää kyselylomakkeiden avulla prosessia, joka saa aikaan yliherkkyyden sähkömagneettisille kentille. He...
Sähköyliherkkyys on melko yleinen ongelma: esimerkiksi Ruotsissa 13,5 % väestöstä kokee erään tutkimuksen mukaan näytöt ja loistevalot häiritseviksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli valaista prosessia, joka saa aikaan yliherkkyyden...

Verkkotaajuisille magneettikentille altistumisen vaikutukset hedelmällisyyteen ja raskauteen – katsaus tuloksiin ja suositukset

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat pyrkivät selvittämään, voiko verkkotaajuisille magneettikentille altistuminen olla yksi syy hedelmällisyyteen ja raskauteen liittyviin...
Hedelmällisyyteen ja raskauteen liittyvät ongelmat ovat yleisiä kaikkialla ¬maailmassa. Jo yli 35 vuoden ajan on pyritty selvittämään, voisiko verkkotaajuisille magneettikentille altistuminen olla yksi syy niihin. Aiheeseen liittyvistä...

Pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistuneiden henkilöiden geneettiset vauriot

Nro. 8
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat arvioivat 22 artikkelia, jotka käsittelivät sytogeneettiseen biomonitorointiin perustuvia tutkimuksia. He halusivat selvittää...
Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on luokitellut pientaajuiset magneettikentät mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi (luokka 2B). Arvio perustuu lähinnä epidemiologiseen näyttöön, joka viittaa kentille altistumisen ja lapsuusiän...

Vanhempien työperäinen altistuminen pientaajuisille magneettikentille ja lapsuusiän leukemian riski

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajien mukaan vanhempien työperäistä altistumista pientaajuisille magneettikentille ja sen yhteyttä lapsen leukemiariskiin...
Vanhempien työperäistä altistumista pientaajuisille magneettikentille ja sen yhteyttä lapsen leukemiariskiin selvittävissä tutkimuksissa on toistaiseksi saatu epäyhteneviä tuloksia. Tässä tutkimuksessa tehtiin kvantitatiivinen...

Lataa: [pdf]
Seuraava tilannekatsaus julkaistaan talvella 2016