työntekijät

Tanskalaisten sähkötyöntekijöiden työperäinen altistuminen pientaajuisille magneettikentille ja keskushermostosairauksien riski

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä tutki dementian, motoneuronitautien, Parkinsonin taudin, MS-taudin ja epilepsian riskiä miehillä, jotka olivat työskennelleet...
Lähtökohtana tälle tutkimuksille olivat aiempien tutkimusten epäyhteneväiset todisteet siitä, onko altistuminen pientaajuisille magneettikentille yhteydessä keskushermostosairauksiin. Tutkimusryhmä oli aiemmassa kohorttitutkimuksessaan...

Työperäinen altistus ja ALS prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa

Nro. 8
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat hyödynsivät syöpää ja ruokavalioita käsitelleen prospektiivisen alankomaalaisen kohorttitutkimuksen aineistoa arvioidakseen...
Tutkimusryhmän tavoitteena oli tutkia prospektiivisesti ALS-taudin työperäisiä riskitekijöitä, joista oli saatu viitteitä aiemmissa tutkimuksissa. Hypoteeseja oli esitetty ALS-taudin yhteydestä erilaisiin työperäisiin altistuslähteisiin,...

Pääkirjoitus

Nro. 1
Kesä on aktiivista konferenssien järjestämisaikaa. Myös sähkö- ja magneettikenttiin liittyvä vuosittainen BioEM-konferenssi (BioEM2017) järjestettiin kesäkuussa 5.–9.6.2017 Hangzhoussa Kiinassa. BioEM-konferenssi on Bioelectromagnetics...

Vihreän teen polyfenolit ravintolisänä – terveysvaikutukset suurjännitteisille voimajohdoille altistuneilla työntekijöillä

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat tutkivat oksidatiivisen stressin muutosta pientaajuisille sähkömagneettikentille altistumisen jälkeen ja vihreän teen polyfenolia...
Vaikka suurjännitteisten voimajohtojen aiheuttamien pientaajuisten sähkömagneettikenttien vaikutusta ihmisen terveyteen on tutkittu jo useita vuosikymmeniä, tutkimusryhmän mukaan tähänastisten tutkimusten perusteella ei ole voitu tehdä...

Työperäinen altistuminen magneettikentille ja sähköiskuille sekä ALS:n riski Sveitsissä

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat tutkivat työperäisen altistuksen (magneettikentät ja sähköiskut) yhteyttä ALS:n riskiin. Sähköammatissa toimimisen ei havaittu...
ALS-taudin esiintymisen on arvioitu olevan pääasiassa satunnaista, jolloin selitys saattaa löytyä ympäristötekijöistä. ALS onkin yhdistetty muun muassa niin kutsuttuihin sähköammatteihin. Tässä tutkimuksessa ALS:n ja työperäisen...

Työperäinen altistuminen sähköiskuille ja magneettikentille ja yhteys ALS-taudin esiintymiseen Ruotsissa

Nro. 8
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti tapaus-verrokkitutkimuksella sähköammatissa magneettikentille ja sähköiskuille altistumisen ja ALS:n esiintymisen...
Niin sanottuihin sähköammatteihin on johdonmukaisesti yhdistetty kohonnut ALS-taudin riski. Pientaajuisille magneettikentille altistumisen on lukuisissa tutkimuksissa raportoitu olevan ALS:n riskitekijä, mutta tämä yhteys on kuitenkin...

Työperäinen altistuminen pientaajuisille magneettikentille ja sähköiskuille ja akuutin myelooisen leukemian riski Pohjoismaissa

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä teki tapaus-verrokkitutkimuksen hyödyntäen yhteispohjoismaista työperäisten syöpien aineistoa. Aineistossa oli mukana 5 409...
Työperäisen pientaajuisille magneettikentille ja sähköiskuille altistumisen ja akuutin myelooisen leukemian (AML) yhteydestä on toistaiseksi saatu epäjohdonmukaisia tutkimustuloksia. Syynä saattavat olla erot altistumisen arvioinnissa tai...

Pientaajuiset magneettikentät ja Parkinsonin tauti – tutkimustulosten systemaattinen katsaus ja meta-analyysi

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä analysoi 11 aikaisempaa tutkimusta, joissa oli selvitetty työperäisen magneettikentille altistumisen yhteyttä Parkinsonin tautiin....
Parkinsonin taudin esiintymisen katsotaan olevan satunnaista, jolloin ympäristötekijöillä saattaa olla siihen merkittävä vaikutus. Yhdeksi mahdolliseksi tekijäksi on nostettu esiin pientaajuisille magneettikentille altistuminen. Aiheesta...

Pääkirjoitus

Nro. 1
Kuten jo monesti aikaisemmin aloitan pääkirjoituksen työntekijädirektiivillä ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/35/EU terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi...

Pääkirjoitus

Nro. 1
Kesän alku on ollut vilkasta konferenssiaikaa. Kansainvälinen työterveyskomissio ICOH (International Commission on Occupational Health) järjesti kesäkuun ensimmäisellä viikolla Soulissa kongressin ”31st International Congress on...