väestöaltistuminen

Tutkimus asuinpaikassa voimajohtojen magneettikentille altistumisen ja lapsuusiän astman välisestä yhteydestä Tanskassa

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä tutki astmariskiä lapsilla, joiden äidit olivat altistuneet raskauden aikana yli 0,2 μT:n tasoisille magneettikentille,...
Aiemmassa tutkimuksessa oli raportoitu kohonnut astmariski lapsilla, joiden äidit olivat altistuneet raskauden aikana yli 0,2 μT:n tasoisille magneettikentille. Tutkimusryhmä halusi tutkia tätä yhteyttä hyödyntäen Tanskan kansallista...

Lasten altistuminen pien- ja välitaajuisille magneetti- ja sähkökentille espanjalaisessa INMA-Gipuzkoa-kohortissa

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat määrittelivät lasten altistumista pien- ja välitaajuisille sähkö- ja magneettikentille hyödyntäen Baskimaan Gipuzkoan maakunnan...
Tietoa pientaajuisista sähkökentistä sekä lasten altistumisesta välitaajuisille magneetti- ja sähkökentille on tutkimusryhmän mukaan saatavana rajallisesti. He pitivät tarkkoja altistusmittauksia keskeisinä, jotta saadaan tehtyä...

Lapsuusiän leukemia ja voimajohtojen läheisyys – populaatiopohjainen tapaus-verrokkitutkimus Kaliforniasta

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat selvittivät tapaus-verrokkitutkimuksella lapsuusiän leukemian riskiä Kaliforniassa lähellä voimajohtoja asuvassa väestössä...
Joissain tutkimuksissa on todettu lapsuusiän leukemian riskin saattavan olla suurempi asuttaessa lähellä suurjännitteisiä voimajohtoja, vaikka etäisyyttä johdoista olisi sen verran, että magneettikentät ovat merkityksettömän vähäisiä....

Pientaajuisille magneettikentille altistuminen ja lapsuusiän leukemia – riskin arviointi ARIMMORA-projektin perusteella

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat kertovat tuloksia Euroopan komission rahoittamasta ARIMMORA-projektista, jonka tarkoituksena oli selvittää sähkömagneettisten...
Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on arvioinut pientaajuiset magneettikentät mahdollisesti karsinogeenisiksi ihmisille, sillä ne on yhdistetty kohonneeseen lapsuusiän leukemiariskiin epidemiologisissa tutkimuksissa. Tässä...

Todellinen ja mielletty altistuminen sähkömagneettisille kentille ja yhteys määrittelemättömiin fyysisiin oireisiin

Nro. 5
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti Alankomaissa sekä itseraportoinnin että lääkäreiden kirjaamien potilastietojen perusteella, onko todellisella tai...
Sähkömagneettisten kenttien mahdolliset vaikutukset ovat voimistuva huolenaihe väestön keskuudessa, ja aihetta tutkitaan jatkuvasti. Aiemmin ei ole tehty epidemiologista tutkimusta, jossa olisi selvitetty sekä itseraportoinnin että...

Lapsuusiän leukemian riski ja pientaajuisille magneettikentille altistuminen – synoptinen analyysi

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittaja on käynyt läpi lapsuusiän leukemian riskiin ja pientaajuisiin magneettikenttiin liittyviä artikkeleja käyttäen synoptista...
Vaikka aiheesta on tehty epidemiologista tutkimusta jo 36 vuoden ajan, edelleenkään ei ole saatu varmuutta siitä, onko lapsuusiän leukemian ja pientaajuisille magneettikentille altistumisen välillä kausaalista yhteyttä. Väestössä huolta on...

Väestön sekoittuminen ja lapsuusiän leukemian riski Sveitsissä – väestönlaskentatietoihin perustuva kohorttitutkimus

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti väestön sekoittumisen ja lapsuusiän leukemian välisiä yhteyksiä Sveitsissä. He käyttivät Swiss National Cohort...
Lapsuusiän leukemialle löytyy vain harvoin selittäviä tekijöitä. Yhdeksi vaihtoehdoksi on esitetty muun muassa tulehduksellisia syitä, jolloin esimerkiksi syrjäisille alueille suuntautuvan muuttoliikkeen mukanaan tuomat epidemiat...

Varautuneiden nanopartikkeleiden määrävertailu vilkkaasti liikennöityjen teiden ja suurjännitteisten voimajohtojen läheisyydessä

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä vertasi varautuneiden nanopartikkeleiden määrää vilkkaasti liikennöityjen teiden ja suurjännitteisten voimajohtojen...
Suurjännitteiset voimajohdot ovat tunnetusti koronaionien lähteitä. Koronaionit tarttuvat herkästi aerosoleihin muodostaen varautuneita hiukkasia. Sähköisen varauksen on puolestaan useissa tutkimuksissa osoitettu lisäävän hiukkasten...

Oireiden raportointi uuden suurjännitteisen voimajohdon käyttöönoton jälkeen: prospektiivinen kenttätutkimus

Nro. 5
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti kyselyjen avulla itse raportoituja oireita voimajohdon käyttöönottoon liittyen. He olivat myös kiinnostuneita vastaajien...
Suurjännitteisten voimajohtojen pientaajuisille sähkömagneettisille kentille altistumisen mahdolliset terveysvaikutukset ovat yleinen huolenaihe. Osa suurjännitteisten voimajohtojen lähellä asuvista ihmisistä uskoo kenttien aiheuttavan...

Väestön sähköyliherkkyys ja yksilöiden kokemus aiheutuneista oireista ja riskistä

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä vertasi verkkopaneelin kautta rekrytoitua väestöjoukkoa kansalaisjärjestön kautta rekrytoituihin yksilöihin, jotka olivat...
Tässä tutkimuksessa haluttiin tutkia, mitä eroja sähkömagneettisiin kenttiin liitetyissä terveyskokemuksissa oli sähköyliherkkyydestä ilmoittaneen tai ei- ilmoittaneen valtaväestön ja alan kansalaisjärjestöön liittyneiden...