lasten leukemia

Yleiskatsaus ympäristöaltistuksen ja lapsuusiän leukemian yhteydestä

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat kokosivat tietoa erilaisten ympäristöaltistusten ja lapsuusiän leukemian välisestä yhteydestä. Sähkömagneettisten kenttien lisäksi...
Lapsuusiän leukemia on lapsilla maailmanlaajuisesti yleisimmin diagnosoitu syöpä, jonka aiheuttajia on tutkimusryhmän mukaan vahvistettu vain muutamia, esimerkiksi geneettisiä oireyhtymiä ja ionisoiva säteily suurina määrinä. Heidän...

Pääkirjoitus

Nro. 1
Kesä on aktiivista konferenssien järjestämisaikaa. Myös sähkö- ja magneettikenttiin liittyvä vuosittainen BioEM-konferenssi (BioEM2017) järjestettiin kesäkuussa 5.–9.6.2017 Hangzhoussa Kiinassa. BioEM-konferenssi on Bioelectromagnetics...

Henkilökohtaiset mittaukset lasten pientaajuisille magneettikentille altistumisesta Italiassa

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat mittasivat lasten altistumista pientaajuisille magneettikentille Milanossa. Mukana oli 86 lasta. Yli 24 tuntia kestäneissä...
Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli huoli pientaajuisille magneettikentille altistumisen mahdollisista vaikutuksista lasten terveyteen. Vaikka epidemiologisissa tutkimuksissa on saatu todisteita lapsuusiän leukemian yhteydestä pientaajuisiin...

Lasten altistuminen pientaajuisille magneettikentille Ranskassa – kansallisen tutkimuksen tuloksia

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Ranskan sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt ranskalaisten käyttötaajuisille (50 Hz) magneettikentille altistumista koskevan...
Tutkimusryhmän mukaan useiden kansainvälisten epidemiologisten tutkimusten perusteella yli 0,4 µT:n tasoinen päivittäinen altistuminen pientaajuisille magneettikentille lisää lasten leukemiariskiä. Ranskan sosiaali- ja terveysministeriö on...

Vanhempien työperäinen altistuminen pientaajuisille magneettikentille ja lapsuusiän leukemian riski

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajien mukaan vanhempien työperäistä altistumista pientaajuisille magneettikentille ja sen yhteyttä lapsen leukemiariskiin...
Vanhempien työperäistä altistumista pientaajuisille magneettikentille ja sen yhteyttä lapsen leukemiariskiin selvittävissä tutkimuksissa on toistaiseksi saatu epäyhteneviä tuloksia. Tässä tutkimuksessa tehtiin kvantitatiivinen...

Lapsuusiän leukemia ja voimajohtojen läheisyys – populaatiopohjainen tapaus-verrokkitutkimus Kaliforniasta

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat selvittivät tapaus-verrokkitutkimuksella lapsuusiän leukemian riskiä Kaliforniassa lähellä voimajohtoja asuvassa väestössä...
Joissain tutkimuksissa on todettu lapsuusiän leukemian riskin saattavan olla suurempi asuttaessa lähellä suurjännitteisiä voimajohtoja, vaikka etäisyyttä johdoista olisi sen verran, että magneettikentät ovat merkityksettömän vähäisiä....

Pientaajuisille magneettikentille altistuminen ja lapsuusiän leukemia – riskin arviointi ARIMMORA-projektin perusteella

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat kertovat tuloksia Euroopan komission rahoittamasta ARIMMORA-projektista, jonka tarkoituksena oli selvittää sähkömagneettisten...
Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on arvioinut pientaajuiset magneettikentät mahdollisesti karsinogeenisiksi ihmisille, sillä ne on yhdistetty kohonneeseen lapsuusiän leukemiariskiin epidemiologisissa tutkimuksissa. Tässä...

Pääkirjoitus

Nro. 1
Työntekijädirektiiviin ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/35/EU terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset...

Lapsuusiän leukemian riski ja pientaajuisille magneettikentille altistuminen – synoptinen analyysi

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittaja on käynyt läpi lapsuusiän leukemian riskiin ja pientaajuisiin magneettikenttiin liittyviä artikkeleja käyttäen synoptista...
Vaikka aiheesta on tehty epidemiologista tutkimusta jo 36 vuoden ajan, edelleenkään ei ole saatu varmuutta siitä, onko lapsuusiän leukemian ja pientaajuisille magneettikentille altistumisen välillä kausaalista yhteyttä. Väestössä huolta on...

Väestön sekoittuminen ja lapsuusiän leukemian riski Sveitsissä – väestönlaskentatietoihin perustuva kohorttitutkimus

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti väestön sekoittumisen ja lapsuusiän leukemian välisiä yhteyksiä Sveitsissä. He käyttivät Swiss National Cohort...
Lapsuusiän leukemialle löytyy vain harvoin selittäviä tekijöitä. Yhdeksi vaihtoehdoksi on esitetty muun muassa tulehduksellisia syitä, jolloin esimerkiksi syrjäisille alueille suuntautuvan muuttoliikkeen mukanaan tuomat epidemiat...