voimajohdot

Tutkimus jokapäiväisten sähkö- ja magneettikenttien sydämentahdistimiin aiheuttamista sähkömagneettisista häiriöistä elävillä

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat halusivat selvittää sydämentahdistimien häiriöiden raja-arvot ja esiintymisolosuhteet. Tutkimuksessa oli mukana 119 sydämentahdistinta...
Tutkimusryhmän mukaan ihmiset kohtaavat päivittäisissä elin- ja työympäristöissään esimerkiksi voimajohtojen ja sähkölaitteiden aiheuttamia 50/60 Hz:n sähkö- ja magneettikenttiä. Ei kuitenkaan ole laajoja kliinisiä tutkimuksia tai...

Suurjännitteisten voimajohtojen aiheuttama magneettikenttäaltistus ja ALS-taudin riski kahdessa italialaisessa tutkimusjoukossa

Nro. 5
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat testasivat hypoteesia magneettikenttäaltistuksen ja ALS-taudin riskin yhteydestä. Tutkimus toteutettiin kahdella eri seudulla Italiassa,...
Harvinainen mutta erittäin vakavasti hermostoa rappeuttava ALS-tauti on tutkimusryhmän mukaan muutamissa aiemmissa tutkimuksissa liitetty magneettikenttäaltistukseen. Heidän mielestään todisteet yhteydestä koko väestön osalta ovat heikkoja,...

Tutkimus asuinpaikassa voimajohtojen magneettikentille altistumisen ja lapsuusiän astman välisestä yhteydestä Tanskassa

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä tutki astmariskiä lapsilla, joiden äidit olivat altistuneet raskauden aikana yli 0,2 μT:n tasoisille magneettikentille,...
Aiemmassa tutkimuksessa oli raportoitu kohonnut astmariski lapsilla, joiden äidit olivat altistuneet raskauden aikana yli 0,2 μT:n tasoisille magneettikentille. Tutkimusryhmä halusi tutkia tätä yhteyttä hyödyntäen Tanskan kansallista...

Kuinka suuri etäisyys on riittävä? Erittäin suurjännitteisten voimajohtojen hyväksyntä ja niihin liitetty turvallisuuden tunne

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat analysoivat verkkokyselyn (440 osallistujaa) avulla, kuinka maallikot suhtautuivat tietoon voimajohtoihin liittyvistä ennaltaehkäisevistä...
Tässä tutkimuksessa analysoitiin, kuinka maallikot suhtautuivat tietoon erittäin suurjännitteisiin voimajohtoihin liittyvistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. Vaikuttaisiko tieto tai sen puute heidän turvalliseksi kokemaansa etäisyyteen...

Tapaustutkimus muistin heikentymisen riskistä lähellä suurjännitteisiä voimajohtoja koulua käyvillä oppilailla

Nro. 5
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat selvittivät sähkönjakelukeskuksille altistumisen vaikutuksia 10–12-vuotiaiden poikien muistiin Teheranissa. Kirjoittajien mukaan...
Vaihtovirran pientaajuisten sähkömagneettisten kenttien lähteitä esiintyy tutkimusryhmän mukaan yhä enemmän jokapäiväisessä elämässä, joten niiden mahdolliset haittavaikutukset ihmisten terveyteen ovat huomattava huolenaihe monissa...

Pääkirjoitus

Nro. 1
Suomessa on käynnissä säteilylainsäädännön valmistelu. Parhaillaan verkossa on nähtävissä lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi säteilylaista. Tiedot löytyvät nyt sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta. Kommentit...

Lapsuusiän leukemia ja voimajohtojen läheisyys – populaatiopohjainen tapaus-verrokkitutkimus Kaliforniasta

Nro. 4
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat selvittivät tapaus-verrokkitutkimuksella lapsuusiän leukemian riskiä Kaliforniassa lähellä voimajohtoja asuvassa väestössä...
Joissain tutkimuksissa on todettu lapsuusiän leukemian riskin saattavan olla suurempi asuttaessa lähellä suurjännitteisiä voimajohtoja, vaikka etäisyyttä johdoista olisi sen verran, että magneettikentät ovat merkityksettömän vähäisiä....

Voimajohdot ja lapsuusiän syöpä Isossa-Britanniassa – epidemiologisen tutkimuksen uudet analyysit

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat esittelevät uusia analyyseja Isossa-Britanniassa tehdystä epidemiologisesta tapaus-verrokkitutkimuksesta, jolla selvitettiin...
Tässä julkaisussa esiteltiin uusia analyyseja Isossa-Britanniassa tehdystä epidemiologisesta tapaus-verrokkitutkimuksesta, jolla pyrittiin selvittämään voimajohtojen läheisyydessä sijaitsevan syntymäpaikan ja lapsuusiän syöpien välistä...

Pientaajuisten magneettikenttien aiheuttamat vaihtelut vasikoiden melatoniinitasoissa eri vuodenaikoina

Nro. 11
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat tutkivat magneettikenttien vaikutusta vasikoiden melatoniinitasoihin ajatuksenaan selvittää kenttien yhteyttä lapsuusiän leukemiaan....
Tämän hiljattain julkaistun tutkimuksen tekijät totesivat, että vaikka pientaajuisten (50/60 Hz) magneettikenttien terveysvaikutuksia on tutkittu laajasti, edelleenkään ei tiedetä, millaisilla mekanismeilla altistuminen vaikuttaa ihmisten ja...

Sähkökentälle (10 kV/m, 60 Hz) altistuminen ja tiineiden hiehojen hormonitasot

Nro. 10
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti kokeellisesti sähkökentälle altistumisen vaikutusta hiehojen hormonitasoihin. Tutkijat eivät havainneet sähkökentän...
Lypsykarjan altistumisen sähkö- ja magneettikentille on aiemmissa tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä monenlaisiin fysiologisiin ja maidontuotantoon liittyviin muutoksiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, missä määrin...