sähköyliherkkyys

Yliherkkyys sähkömagneettisille kentille työ- ja perusterveydenhuollossa – tutkimus terveydenhuollon ammattilaisille Alankomaat

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä laati Alankomaissa työterveydenhoitajille ja -lääkäreille sekä yleislääkäreille valtakunnallisen kyselyn sähköyliherkiksi...
Sähkömagneettisille kentille yliherkiksi kutsutaan tutkimusryhmän mukaan henkilöitä, jotka kokevat terveysvaivojensa johtuvan altistumisesta ionisoimattomien sähkömagneettisten kenttien jokapäiväisille tasoille. Tutkimusryhmän mukaan...

Psykologiset oireet ja terveyteen liittyvä elämänlaatu sähkömagneettisille kentille yliherkillä henkilöillä

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Tutkijoiden tavoitteena oli selvittää kyselylomakkeiden avulla prosessia, joka saa aikaan yliherkkyyden sähkömagneettisille kentille. He...
Sähköyliherkkyys on melko yleinen ongelma: esimerkiksi Ruotsissa 13,5 % väestöstä kokee erään tutkimuksen mukaan näytöt ja loistevalot häiritseviksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli valaista prosessia, joka saa aikaan yliherkkyyden...

Pääkirjoitus

Nro. 1
Työntekijädirektiiviin ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/35/EU terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset...

Väestön sähköyliherkkyys ja yksilöiden kokemus aiheutuneista oireista ja riskistä

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä vertasi verkkopaneelin kautta rekrytoitua väestöjoukkoa kansalaisjärjestön kautta rekrytoituihin yksilöihin, jotka olivat...
Tässä tutkimuksessa haluttiin tutkia, mitä eroja sähkömagneettisiin kenttiin liitetyissä terveyskokemuksissa oli sähköyliherkkyydestä ilmoittaneen tai ei- ilmoittaneen valtaväestön ja alan kansalaisjärjestöön liittyneiden...

Päivittäisen verkkotaajuisille magneettikentille altistumisen yhteys määrittelemättömiin fyysisiin oireisiin

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä mittasi Amsterdamissa pientaajuisille magneettikentille altistumista henkilökohtaisilla altistusmittareilla ja kartoitti tutkimukseen...
Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena tutkia pientaajuisille tai verkkotaajuisille magneettikentille altistumisen ja määrittelemättömien fyysisten oireiden välistä yhteyttä. Tässä poikittaistutkimuksessa mitattiin Amsterdamista ja sen...

Pääkirjoitus

Nro. 1
Tänä vuonna myös kesän jälkeen on järjestetty erilaisia sähkömagneettisiin kenttiin liittyviä tilaisuuksia. Esimerkiksi 8th International Workshop on Biological effects of electromagnetic fields pidettiin Varnassa Bulgariassa syyskuussa....

Sähkömagneettisten kenttien riskien kokeminen Taiwanissa: millainen vaikutus on psyykkisillä häiriöillä ja sähköyliherkkyydellä

Nro. 9
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä havaitsi haastattelujen perusteella, että psyykkinen ongelma saattoi vaikuttaa ihmisen yleiseen riskien kokemiseen ilman, että se...
Tutkimusryhmän lähtökohtana oli se, että länsimaiden ulkopuolella on olemassa vain vähän tietoa ihmisten kokemista sähkömagneettisten kenttien aiheuttamista terveysriskeistä ja niihin liittyvistä tekijöistä. Aiemmissa tutkimuksissa oli...

Väestön epäspesifit fyysiset oireet ja altistuminen sähkömagneettisille kentille – saadaanko tarkennuksia systemaattisella kirja

Nro. 8
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat yrittivät saada tarkennusta kenttäaltistukseen liitettyihin väestön oireisiin systemaattisella kirjallisuuskatsauksella. He eivät...
Tässä tutkimuksessa haluttiin laatia systemaattinen kirjallisuuskatsaus havaintotutkimuksista ja arvioida todisteiden vahvuutta väestön todellisen (mitatun) ja koetun (itseraportoidun) sähkömagneettisille kentille altistumisen ja epäspesifien...

Sähkömagneettisen säteilyn aiheuttama yliherkkyys ja sähkön havaitsemisherkkyys – onko niillä yhteys?

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä on lähestynyt sähköyliherkkyyttä uudesta näkökulmasta tutkimalla kokeellisesti sähkön havaitsemisherkkyyttä. Koehenkilöinä...
Taipumusta kokea epämiellyttäviä oireita jännitteellisten sähkölaitteiden läheisyydessä kutsutaan sähkömagneettisen säteilyn aiheuttamaksi yliherkkyydeksi (sähköyliherkkyydeksi). Todisteet ilmiön psykofyysisistä taustoista, toisin...

Kyselytutkimus sähköyliherkkien japanilaisten raportoiduista toimintavajauksista

Nro. 6
Päätoimittajan kommentti: Sähköyliherkiksi itsensä kokevien japanilaisten oireita ja toimintakykyä on tutkittu kyselyn avulla. Aineisto on aika pieni, mutta...
Langattomien verkkojen yleistyessä yhä suurempi joukko ihmisiä ympäri maailmaa kärsii sähköyliherkkyydestä. Tässä tutkimuksessa tehtiin kyselytutkimus sähköyliherkille henkilöille Japanissa. Tavoitteena oli tarkastella heidän...