epidemiologia

Äidin pientaajuisille magneettikentille altistumisen yhteys raskaaksi tulemisen kestoon ja sikiön kasvuun

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat testasivat hypoteesia, jonka mukaan äidin altistumisella pientaajuisille magneettikentille voi olla yhteys pidentyneeseen raskaaksi...
Pientaajuisten magneettikenttien vaikutuksesta lisääntymiskykyyn ja sikiön kehitykseen ei tutkimusryhmän mukaan ole aiemmissa tutkimuksissa löydetty vakuuttavia tietoja. Tässä tutkimuksessa testattiin hypoteesia, jonka mukaan äidin...

Pientaajuisten sähkömagneettisten kenttien yhteys syöpäriskiin – yhteisanalyysi epidemiologisista tutkimuksista

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat tekivät meta-analyysin pientaajuisten sähkömagneettisten kenttien ja syöpäalttiuden välistä yhteyttä selvittäneistä tutkimuksista....
Lähtökohtana tälle tutkimukselle oli laboratoriotutkimuksissa eläinmalleissa tehty havainto, jonka perusteella pientaajuiset sähkömagneettiset kentät saattaisivat vaikuttaa fysiologisiin toimintoihin. Tutkimusryhmän mukaan tulokset ovat...

Verkkotaajuisille magneettikentille altistumisen vaikutukset hedelmällisyyteen ja raskauteen – katsaus tuloksiin ja suositukset

Nro. 7
Päätoimittajan kommentti: Tutkijat pyrkivät selvittämään, voiko verkkotaajuisille magneettikentille altistuminen olla yksi syy hedelmällisyyteen ja raskauteen liittyviin...
Hedelmällisyyteen ja raskauteen liittyvät ongelmat ovat yleisiä kaikkialla ¬maailmassa. Jo yli 35 vuoden ajan on pyritty selvittämään, voisiko verkkotaajuisille magneettikentille altistuminen olla yksi syy niihin. Aiheeseen liittyvistä...

Suurtaajuisiin jännitehuippuihin liittyvien epidemiologisten ja altistustutkimusten systemaattinen katsaus

Nro. 5
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat ovat kiinnostuneita yli 50/60 hertsin jännitehuippujen eli ns. likaisen sähkön haitallisista vaikutuksista. He tekivät katsauksen...
Sähkömagneettisille kentille altistumisen terveyshaittoja selvittävissä epidemiologisissa tutkimuksissa on päädytty osin ristiriitaisiinkin tuloksiin. Haittojen mahdolliseksi aiheuttajaksi on esitetty myös suurtaajuisia, yli 50/60 hertsin...

Todellinen ja mielletty altistuminen sähkömagneettisille kentille ja yhteys määrittelemättömiin fyysisiin oireisiin

Nro. 5
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti Alankomaissa sekä itseraportoinnin että lääkäreiden kirjaamien potilastietojen perusteella, onko todellisella tai...
Sähkömagneettisten kenttien mahdolliset vaikutukset ovat voimistuva huolenaihe väestön keskuudessa, ja aihetta tutkitaan jatkuvasti. Aiemmin ei ole tehty epidemiologista tutkimusta, jossa olisi selvitetty sekä itseraportoinnin että...

Magneettikentät ja lapsuusiän syöpä – epidemiologinen tutkimus maanalaisten suurjännitekaapeleiden vaikutuksista

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti maanalaisten kaapeleiden aiheuttamien magneettikenttien yhteyttä lapsuusiän syöpiin epidemiologisessa tutkimuksessa....
Epidemiologiset todisteet magneettikenttien yhteydestä kasvaneeseen lapsuusiän leukemian riskiin antavat viitteitä siitä, että suurjännitteiset ilmajohdot ovat magneettikenttien lähteenä yksi riskiä lisäävistä tekijöistä. Yhteyden...

Väestön sekoittuminen ja lapsuusiän leukemian riski Sveitsissä – väestönlaskentatietoihin perustuva kohorttitutkimus

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti väestön sekoittumisen ja lapsuusiän leukemian välisiä yhteyksiä Sveitsissä. He käyttivät Swiss National Cohort...
Lapsuusiän leukemialle löytyy vain harvoin selittäviä tekijöitä. Yhdeksi vaihtoehdoksi on esitetty muun muassa tulehduksellisia syitä, jolloin esimerkiksi syrjäisille alueille suuntautuvan muuttoliikkeen mukanaan tuomat epidemiat...

Lapsuusiän leukemia ja 50 Hz:n magneettikentät: italialaisen tapaus-verrokkitutkimuksen (SETIL) löydöksiä

Nro. 3
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä selvitti lapsuusiän leukemian ja pientaajuisille magneettikentille altistumisen välistä yhteyttä italialaisella...
Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on luokitellut pientaajuiset magneettikentät mahdollisesti syöpää aiheuttaviksi epidemiologisten tutkimusten perusteella. Tässä artikkelissa esiteltiin erään Italiassa tehdyn epidemiologisen...

Voimajohtojen lähellä sijaitsevien kotien magneettikenttien arviointi CAPS-tutkimuksessa (California Power Line Study)

Nro. 2
Päätoimittajan kommentti: Kirjoittajat kuvailevat, miten magneettikentille altistuminen määriteltiin kalifornialaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa, jossa arvioitiin...
CAPS on tapaus-verrokkitutkimus, jossa selvitettiin voimajohtojen läheisyydessä asumisen yhteyttä lapsuusiän leukemian riskiin. Tutkimuksessa oli mukana 5788 lapsuusiän leukemiatapausta ja 5788 kaltaistettua verrokkia syntymävuosilta...

Lapsuusiän syöpä ja altistuminen voimajohtojen koronapurkausten ioneille: epidemiologinen testi

Nro. 5
Päätoimittajan kommentti: Tutkimusryhmä on aikaisemmin havainnut Englannissa ja Walesissa yhteyden lapsuusiän leukemian ja lähellä voimajohtoja sijainneen lapsen...
Tämä tutkimusryhmä oli aiemmassa tutkimuksessaan havainnut Englannissa ja Walesissa yhteyden lapsuusiän leukemian ja lähellä suurjännitteisiä voimajohtoja sijainneen lapsen syntymähetken osoitteen välillä. Yhteyden voimakkuus tosin...